M&H Reality
Frýdlant nad Ostravicí
Hlavní 274
Tel.: 604 238 931
M&H Reality najde i prodá Vaši nemovitost
Nejlepší volba při prodeji Vaši nemovitosti
Vyhledávání nemovitostí
z naší nabídky
TIP REGIONU
Prodej RD 5+1, Pržno,
cena: 6.300.000,-Kč
[ Více info ]
M&H Reality doporučuje:
Prodej RD 5+1, Pržno,
cena: 6.300.000,-Kč . ... [ Více info ]
Prodej bytu 3+1, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 3.450.000,-Kč . ... [ Více info ]
Prodej pozemku, Paskov,
cena: 2.400.000,-Kč . ... [ Více info ]
Prodej RD, Ostravice,
cena: 23.900.000,-Kč . ... [ Více info ]
Prodej chaty 4+2x kk, Ostravice,
cena: 4.890.000,-Kč . ... [ Více info ]
Prodej RD 4+1, Frýdlant nd Ostravicí,
cena: 4.330.000,-Kč . ... [ Více info ]
Poptávky konkrétních našich zájemcu o nemovitosti ke koupě:
(klikněte na níže uvedenou nemovitost)
Novinky v nabídce nemovitostí
Prodej lesního pozemku, Ostravice,
cena: 550.000,-Kč. ... [ Více info ]
Pronájem skladovacího prostoru, Frýdlantu n. Ostravicí,
cena: 55.000,-Kč/měs. ... [ Více info ]
Prodej bytu 2+kk, Frýdek - Místek,
cena: 3.937.000,-Kč ... [ Více info ]
Prodej RD 5+1 s garáží, Pržno,
cena: 6.300.000,-Kč. ... [ Více info ]
Pronájem prostoru - skladu, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 8.000-Kč/měs. ... [ Více info ]
Prodej výrobní haly, Čeladná,
cena: 23.500.000,-Kč ... [ Více info ]
Pronájem prostoru, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 12.500-Kč/měs. ... [ Více info ]
Pronájem bytu 2+1, Frenštát pod Radhošťěm,
cena: 10.900,-Kč/měs. ... [ Více info ]
Prodej chaty 1+kk, Lískovec u Frýdku-Místku,
cena: 1.525.000,-Kč[ Více info ]
Prodej bytu 3+1, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 3.450.000,-Kč ... [ Více info ]
Prodej RD 5+1, Horní Suchá,
cena: 5.670.000,-Kč. ... [ Více info ]
Prodej RD 4+1, Staré Hamry,
cena: 5.220.000,-Kč. ... [ Více info ]
Prodej pozemku, Paskov, 829m2
cena: 2.400.000,-Kč. ... [ Více info ]
Pronájem skladového prostoru, Frýdlant n.Ostravicí,
cena:10.000,-Kč/měs. ... [ Více info ]
Pronájem bytu 1+1, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 9.000-Kč/měs. ... [ Více info ]
Prodej chaty 3+1, Frýdlant nad Ostravicí - Lubno,
cena: 2.999.000-Kč ... [ Více info ]
Pronájem bytu 3+1, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 14.000-Kč/měs. ... [ Více info ]
Pronájem kanceláře, nebo prodejny, Frýdlant nad Ostravicí
cena: 9.000,-Kč/měs.. ... [ Více info ]
Prodej pozemku, Ostravice, 3221m2
cena: 770.000,-Kč. ... [ Více info ]
Prodej RD 4+1, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 4.330.000,-Kč. ... [ Více info ]
Prodej nebytového prostoru, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 10.000,-Kč/měs.. ... [ Více info ]
Pronájem prostoru, Frýdlant nad Ostravicí,
cena: 6.000-Kč/měs. ... [ Více info ]
PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ A OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o klientech jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Realitní kancelář M &H Reality veškeré osobní údaje získané od klientů použije výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.
Bez výslovného souhlasu klientů nakládá realitné kancelář M&H Reality s osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.
Na základě požadavků Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, souvisejícími normami, a v souladu s příslušnými principy zpracování osobních údajů sdělujeme následující:
Kdo je správcem osobních údajů:
M&H Reality
Iveta Mužíková
Rostislav Mužík
IČ 732 72 361
IČ 106 03 182
se sídlem Frýdlant nad Ostravicí, ul. Hlavní 274
provozovna Frýdlant nad Ostravicí,
www.mh-reality.cz
ul. Hlavní 274
(jako společní správci za M&H Reality - dále jen „Správce“)
V jakém rozsahu osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje zpracováváme vždy v rozsahu nezbytném pro plnění konkrétního účelu zpracování. Přitom postupuje výhradně v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s povinnostmi Správce.
Rozsah zpracování osobních údajů zohledňuje zpracování v rámci zprostředkovatelské smlouvy, rezervační smlouvy, kupní smlouvy, smlouvy o úschově finančních prostředků a listin, návrhu na vklad do KN, případně jiných listin vyžádaných pro doplnění na základě požadavků Katastrálních úřadů, smlouvy o převodu družstevního podílu, vypracování plných mocí, nájemních a podnájemních smluv, ev. smluv o smlouvě budoucí.
Využívanými osobními údaji jsou přitom zejména jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, bydliště, kontaktní údaje (e-mail, telefon), číslo účtu bankovního ústavu.
Pro jaké účely osobní údaje zpracováváme:
Osobní údaje zpracováváme vždy pro jasný a srozumitelný účel. O jednotlivých účelech máme přehled.
Mezi účely zpracování patří zejména:
 • zpracování osobních údajů z důvodů plnění právních povinností (plnění zákonných povinností),
 • zpracování osobních údajů pro účel uzavření či plnění smluv (údaje klientů, dodavatelů atd.),
 • důvody oprávněných zájmů správce (např. reference na webových stránkách),
 • účely konkrétně uvedené v souhlasu se zpracováním osobních údajů.
 • Jaké jsou právní základy zpracování osobních údajů (všeobecně):
  Správce zpracovává osobní údaje v souladu s příslušnými právními normami, a to na základě následujících právních titulů:
 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení
       opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů,
       kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu
       osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.
 • Zpracování zvláštní kategorie osobních údajů je možno realizovat výhradně na základě těchto právních titulů (resp. výjimek pro zpracování):
 • subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo EU nebo členského státu EU stanoví, že zákaz uvedený v odstavci 1 nemůže být subjektem údajů zrušen,
 • zpracování je nezbytné pro účely plnění povinností a výkon zvláštních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti pracovního práva a práva v oblasti sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud je povoleno právem EU nebo členského státu EU nebo kolektivní dohodou podle práva členského státu EU, v němž se stanoví vhodné záruky týkající se základních práv a zájmů subjektu údajů,
 • zpracování je nutné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby v případě, že subjekt údajů není fyzicky nebo právně způsobilý udělit souhlas,
 • zpracování provádí v rámci svých oprávněných činností a s vhodnými zárukami nadace, sdružení nebo jiný neziskový subjekt, který sleduje politické, filozofické, náboženské nebo odborové cíle, a za podmínky, že se zpracování vztahuje pouze na současné nebo bývalé členy tohoto subjektu nebo na osoby, které s ním udržují pravidelné styky související s jeho cíli, a že tyto osobní údaje nejsou bez souhlasu subjektu údajů zpřístupňovány mimo tento subjekt,
 • zpracování se týká osobních údajů zjevně zveřejněných subjektem údajů,
 • zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí,
 • zpracování je nezbytné pro účely preventivního nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní schopnosti zaměstnance, lékařské diagnostiky, poskytování zdravotní nebo sociální péče či léčby nebo řízení systémů a služeb zdravotní nebo sociální péče na základě práva EU nebo členského státu EU nebo podle smlouvy se zdravotnickým pracovníkem a při splnění příslušných podmínek a záruk,
 • zpracování je nezbytné pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 na základě práva EU nebo členského státu EU, které je přiměřené sledovanému cíli, dodržuje podstatu práva na ochranu údajů a poskytuje vhodné a konkrétní záruky pro ochranu základních práv a zájmů subjektu údajů.
 • Správce nezpracovává žádné ze zvláštní kategorie osobních údajů.
  Jak osobní údaje získáváme:
  Správce získává osobní údaje ke zpracování těmito způsoby:
 • přímo od subjektů údajů,
 • z veřejně dostupných rejstříků, evidencí či seznamů,
 • od smluvních partnerů.
 • Jaké kategorie subjektů rozlišujeme:
 • klienti,
 • jiné osoby ve smluvním vztahu ke správci,
 • dodavatelé služeb.
 • Jaké kategorie osobních údajů rozlišujeme:
 • adresné a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů a komunikaci s ním,
 • popisné údaje,
 • zvláštní kategorie osobních údajů – není zpracováváno.
 • Kdo jsou příjemci osobních údajů:
  Příjemcem se rozumí fyzické nebo právnické osoby, orgány veřejné moci, agentura nebo jakýkoli jiný subjekt, kterému jsou údaje sdělovány.
  Správce vede informace o příjemcích osobních údajů, přičemž vždy respektuje účel zpracování i veškeré právní povinnosti a odpovědnosti. Mezi příjemce v rámci plnění konkrétních smluv patří zejména peněžní finanční ústavy klientů (při financování úhrady kupní nebo smluvní ceny) a dále advokátní kanceláře, notářské kanceláře, bytová družstva, ad. Tyto procesy jsou realizovány vždy s vědomím klientů (ev. na základě jejich konkrétních požadavků).
  Jak osobní údaje zpracováváme:
  Osobní údaje zpracováváme v rámci své provozovny, a to osobně (bez prostřednictví zaměstnanců). Zpracování probíhá v listinné i elektronické podobě, a to automatizovaným i manuálním způsobem.
  Při zpracování osobních údajů správce vždy dbá na dodržování zákonných požadavků, jakož i obecných principů ochrany osobních údajů.
  Jak osobní údaje chráníme:
  Organizačně a technicky zajišťujeme ochranu osobních údajů, a to tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě, neoprávněným přenosům či k neoprávněnému zpracování nebo zneužití.
  Jak dlouho osobní údaje zpracováváme:
  Osobní údaje zpracováváme vždy pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu zpracování a v souladu s veškerými povinnosti dle zákonných norem. Nikdy si osobní údaje neponecháváme bezdůvodně. Nejzazší lhůta pro zpracování činí 10 let.
  Jaká práva mají subjekty údajů:
  Práva subjektu údajů jsou pro nás důležitá, věnujeme se zejména následujícím právům.
  Subjekt údajů má právo být informován o zpracování jeho osobních údajů, a to na základě žádosti v souladu s příslušnými zákonnými ustanoveními, zejména pak ve vztahu k následujícím informacím:
 • účel zpracování,
 • kategorie dotčených osobních údajů,
 • příjemce nebo kategorie příjemců,
 • doba zpracování ev. uložení osobních údajů,
 • dostupné informace o zdroji osobních údajů,
 • skutečnost, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 • Dále má subjekt následující práva:
 • právo na přístup k osobním údajům,
 • právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů,
 • právo na výmaz osobních údajů,
 • právo na omezení zpracování,
 • právo na přenositelnost údajů,
 • právo vznést námitku,
 • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování, včetně profilování.
 • Pokud se subjekt domnívá, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s jeho právy či zákonem, může dále:
 • požádat správce o vysvětlení,
 • požadovat odstranění protiprávního stavu,
 • obrátit se na příslušný dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 • Co my a marketing:
 • V rámci zpracování vašich osobních údajů nevyužíváme tyto údaje k realizaci marketingu, za tímto účelem také osobní údaje nikomu nepředáváme.
 • Poučení na závěr:
  Veškeré informace, sdělení a úkony dle GDPR se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může správce buď uložit přiměřený poplatek, nebo odmítnout žádosti vyhovět.
  S dotazy či žádostmi na uplatnění práv subjektu údajů je možno se obrátit písemně na adresu provozovny, osobně nebo elektronicky na e-mail.
  e-mail: mh@mh-reality.cz, tel. kontakty: 604 238 931, 603 237 391


  Statistika návštěvnosti
  Celkem: 2044514
  Dnes: 79 Včera: 98 Týden: 374 Měsíc: 2604